วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กีฬา กศน.เกม ที่สถาบันการพละศึกษาอุดรธานี

คณะครูและนักศึกษา กศน.เข้าร่วมแข็งขันกีฬา

โครงการอบรมรายวิชาเลือก

นักศึกษากลุ่มโซนอุสาบารสเข้าร่วมโครงการวิชาเลือกที่ศูนย์เกษตรผสมผสานมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ